top of page
Algemene Voorwaarden  
 

Blos is geregistreerd bij de KVK onder nummer 6332706 en is gevestigd aan de Breedelaan 49, 1851 MB Heiloo. 

Artikel 1 – De overeenkomst 

1.1  De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier voor yogalessen aan Blos of het maken van een afspraak voor een Ayurvedische massage, cranio-sacraalbehandeling of coachingsgesprek bij Blos, danwel mondeling, danwel schriftelijk.

1.2  Deelname aan de lessen, het genieten van een ayurvedische massage of cranio-sacraalbehandeling of het boeken van een coachingsgesprek geschiedt volledig op eigen risico van de cursist/klant/client. 

 1.3  Elke cursist/klant/client is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent/behandelaar. Deelneming is alleen mogelijk indien de gezondheid van de cursist geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met een arts. 

1.4  Deelname aan één van de lessen, workshops of andere vormen van training betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, evenals het boeken van een afspraak voor een ayurvedische massage, Cranio-sacraalbehandeling of coachingsgesprek.

 1.5  Blos is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na de les, behandeling, workshop, afspraak of welke vorm van activiteit dan ook. 

 

Artikel 2 – Lidmaatschap yoga

2.1.  Blos behoudt het recht maandelijks het lesgeld per automatische incasso af te schrijven van het door de cursist opgegeven bankrekeningnummer.

2.2.  Wanneer Blos geen automatische incasso kan uitvoeren om welke reden ook, en een 2e poging ook niet is gelukt, zal Blos een betalingsherinnering sturen. Mocht het openstaande bedrag na betalingsherinnering niet binnen 10 dagen op bankrekening- nummer NL19TRIO0379252236 ten name van Blos staan, behoudt Blos het recht

€ 10,- administratiekosten per achterstallige betaling in rekening te brengen. 

2.3  Het lidmaatschap bij Blos is strikt persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon en kan alleen worden overgedragen na goedkeuring van Blos. 

2.4  Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. 

2.5  Bij eventuele blessures is het mogelijk om het abonnement ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen naar info@blos.nu ‘on-hold’ zetten kan 2 maanden gedurende een lidmaatschap en per hele maand. Bij twijfel van de opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Blos het recht om de aanvraag van ‘on-hold’ te wijzigen of te weigeren. Is er een andere reden waarom de cursist het lidmaatschap ‘on-hold’ wil zetten, dan kan dit alleen in overleg en met goedkeuring van Blos. 

2.6  Opzegging lidmaatschap of wijziging abonnement: het lidmaatschap kan schriftelijk of per email worden beëindigd of gewijzigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (voorbeeld: als de cursist wil stoppen per 1 februari dan geeft hij/zij dat aan voor

1 januari). Na de datum van opzegging is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

2.7 Blos behoudt het recht om de tarieven voor abonnement(en) te wijzigen. Indien een cursist een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Blos te zijn ontvangen. 

2.8 Blos heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de cursist de toegang tot de lessen te weigeren. 

Artikel 3 – Gemiste lessen 

3.1 Wanneer een cursist een les mist dan kan deze worden ingehaald tijdens een ander lesmoment tot 4 weken na de gemiste les. 

3.2 Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. 

3.3 Via e-mail en/of facebook en/of what’s app wordt aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. Het lesgeld is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen hier zijn de geplande vakantieweken al vanaf gehaald. Blos behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen. Valt een les uit vanwege overmacht, dan kan de cursist deze les op een ander moment inhalen. 

Artikel 4 – Annulering van lessen 

 

4.1 Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. Het lesgeld is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantieweken al vanaf gehaald. Blos behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen. Valt een les uit vanwege overmacht, dan kan de cursist deze les op een ander moment inhalen. 

4.2 Als er zich voor een les minder dan twee cursisten hebben ingeschreven behoudt Blos zich het recht de les te laten uitvallen. De cursist kan deze les dan op een ander in overleg vast te stellen lesmoment inhalen. 

4.3 In geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, en er geen andere docent gevonden kan worden, kan de cursist de uitgevallen les op een ander in overleg vast te stellen lesmoment inhalen.

 

Artikel 5 – Wijzigingen 

 

5.1 De tarieven zijn gebaseerd op 36 lesweken die plaatsvinden in de periode september van het lopende jaar t/m juni van het volgende jaar. Indien het vaste lesmoment op een feestdag valt, zal in overleg met de cursist een ander lesmoment worden geprikt. 

5.2 Blos behoudt zich de vrijheid de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden. 

5.3 De studio behoudt zich het recht voor de ”Algemene voorwaarden” te wijzigen. De cursist wordt hier van te voren van op de hoogte gesteld middels de website. Mocht de cursist niet akkoord gaan met de wijziging heeft deze het recht de overeenkomst met ingang van de nieuwe “Algemene voorwaarden” per direct op te zeggen. 

Artikel 6 – Persoonsgegevens

6.1 Blos verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt. 

6.2 Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mail adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan Blos e-mail bestand en ontvangt de cursist informatie over Blos per e-mail. Uitschrijving is mogelijk via info@blos.nu 

De cursist gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen. 

Artikel 7 - Uitvoering van de coachingsopdracht


7.1 We streven ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan, echter als door bepaalde omstandigheden een afspraak moet worden geannuleerd, dan is de coach hiervoor niet aansprakelijk.

 

7.2 De overeenkomst leidt voor de coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 8 - Auteursrecht

8.1 Het is niet toegestaan om de teksten of delen van teksten te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blos. 

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid


9.1 Blos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in de schriftelijke teksten door de coach verstrekt en/of van mondelinge aanwijzingen door de coach tijdens of na het consult en/of tijdens de telefoongesprekken, e-mails enzovoort gedaan.

 

9.2 Blos sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval tijdens of na het coachingstraject, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 10 - Contra-indicaties


10.1 Coaching bij Blos leent zich niet voor psychiatrische problemen zoals schizofrenie, manische depressiviteit, zware trauma’s en psychoses. Ook niet voor anorexia, borderline enzovoort.

 

Artikel 11 – Toepasselijkheid en geschillen 

11.1 Deze “Algemene voorwaarden” zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Blos en de cursist, betreffende deelname aan lessen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. 

11.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Blos. 

11.3 Alle overeenkomsten tussen Blos en de cursist/client worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Blos is gevestigd.

bottom of page